Traktat [4c] o naukowych interpretacjach zdjęć UFO (strona 2)
(dwujęzycznie: po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
25 czerwca 2009


Kliknij "X" lub "No" jeśli sabotażująca plansza rzekomych błędów usiłuje przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Na tej witrynie:)

(Wybór języka:)


(Strona główna:)

Index


(Po polsku:)

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Źródłowa replika tej strony

Fotografie UFO

Monografia [1/5]

Tekst [1/4]: 1, 2, 3

UFO

UFO-chmury

UFOnauci

26ty dzień

Przepowiednie

Zło

Antychryst

Bóg

Dowód na duszę

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk)

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Owoce tropiku

Uzdrawianie

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Absolwenci 1964

Absolwenci 1970

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]:

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]:


(In English:)

UFO interpetations

Monograph [1/5]:

Source replica of this page

Text [1/4]: 1, 2, 3

UFO

UFO-clouds

UFOnauts

26th day

Evil

Antichrist

God

Proof of soul

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

The Bible

Free will

Truth

About me (Prof. Dr Eng. Jan Pajak)

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Tropical fruit

Healing

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

Better humanity

Party of totalizm

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]:

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]:


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

energia.sl.pl 2, 3

fortunecity/timevehicle 2, 3

prawda.50megs.com 2, 3

telekinesis.50megs.com 2, 3

telepathy.50megs.com 2, 3

totalizm.nazwa.pl 2, 3

anzwers.org/free/wroclaw 2, 3

propulsion.250free.com
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich moich stron ze wszystkich serwerów. Strony te najpierw zestawione są językami (tj. jako strony po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, grecku, oraz rosyjsku.) Dla każdego zaś języka strony zestawione są przedmiotowo. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" po kliknięciu na "Menu 4".)


Pełny tekst i wszystkie ilustracje do traktatu [4c]: Jan Pająk i Adam Wróbel, "Naukowe interpretacje autentycznych zdjęć UFO w świetle Teorii Magnokraftu" (copyright 2002, ISBN 0-9583380-5-1)


Uwagi:

      (1) Do końca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inż. Jan Pająk) autoryzuję lub współautoryzuję, przetłumaczone już zostały na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami włączonymi do ich treści). Osobiście więc rekomenduję aby załadowywać je sobie w tym właśnie formacie PDF. Wszakże w nim moje publikacje są "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogą się doczepiać. Niestety, z powodu dużej objętości plików spowodowanej powłączaniem ilustracji do treści tych publikacji, NIE każdy z darmowych serwerów z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieścić. Dlatego aby załadować sobie wybraną publikację w formacie PDF, najpierw trzeba znaleźć serwer (adres) w internecie pod którym jest ona udostępniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdzić dostępność formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczególnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
      (2) Aby gratisowo załadować do swojego komputera tekst niniejszego traktatu, czy aby oglądnąć lub załadować sobie którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony (zielony) tekst lub ilustrację z poniższych wykazów!
      (3) Interpretacje UFO opisywane w niniejszym opracowaniu wynikają z tzw. "Teorii Magnokraftu" szczegółowo zaprezentowanej w rozdziałach F z tomu 3 monografii [1/5] lub [1/4]. Dlatego rozdziały F z monografii [1/5] lub [1/4] stanowią doskonałe uzupełnienie techniczne i naukowe dla informacji dostarczonych w niniejszym traktacie [4c].
      (4) Wiele ilustracji używanych przez niniejsze opracowanie występuje również w monografiach [1/5] i [1/4]. Dlatego jeśli ktoś zechce zapoznać się z opisem tej samej ilustracji ale wykonanym z innego punktu widzenia lub w nieco szerszej wersji, wówczas sugeruję oglądnąć tą ilustrację na stronach z monografiaami lub w samych monografiach [1/5] lub [1/4].
      (5) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.


Tekst traktatu [4c]:

Część #A: Tekst polskojęzycznego traktatu [4c] w nieskompresowanym formacie Adobe Acrobat (PDF).

      Na niektórych z totaliztycznych witryn internetowych oferujących niniejszy traktat [4c], może on być dostępny w bezpiecznym i wygodnym formacie "Adobe" znanym także jako "PDF" od angielskiego "Portable Document Format". Do formatu tego wirusy NIE są w stanie się doczepić. Ponieważ niemal każdy komputer posiada darmowy (jednak bardzo dobry) program czytający zwany "Adobe Reader" specjalnie dla owego formatu PDF, warto więc sprawdzić, czy na niniejszej witrynie traktat [4c] przypadkiem nie jest dostępny w owym formacie PDF. (Nie jest on dostępny w nim na wszystkich totaliztycznych witrynach - z uwagi że zajmuje on dużo miejsca na dysku.) Aby to sprawdzić, wystaczy spróbować załadować sobie go do swego komputera. Jeśli zaś da się on załadować w owym formacie, będzie potem można go u siebie czytać (lub wydrukować) właśnie za pośrednictwem owego "Adobe Reader" mającego również polskie literki. Oto tekst traktatu [4c] który na niektórych serwerach (być może iż nawet tutaj) może być dostępny w nieskompresowanym formacie ADOBE.PDF (kliknij na niego aby sprawdzić czy się załaduje):

Traktat [4c], format PDF

      Warto tutaj dodać, że istnieje totaliztyczna strona internetowa o nazwie explain_pl.htm, która zawiera jakby rodzaj skrótowego podsumowania zawartości traktatu [4c].


Część #B: Tekst polskojęzycznego traktatu [4c] po skompresowaniu (*.zip) z formatu WORD.DOC:


Skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [4c] składa się z jednego pliku. Oto on:

Traktat [4c], ZIP

      Traktat [4c] interpretuje naukowo co dokładnie przedstawiają sobą najważniejsze kategorie autentycznych zdjęć UFO.Część #C: Tekst polskojęzycznego traktatu [4c] w nieskompresowanym formacie WORD.DOC:


Nie skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [4c] składa się z tylko jednego pliku. Niestety, z uwagi na dużą objętość owego pliku oraz ograniczenia serwerów, nie na każdej lokacji plik ten będzie dostepny. Warto jednak sprawdzić czy przypadkiem nie ma go na niniejszym serwerze. Oto on (kliknij aby zobaczyć czy jest on na tym serwerze):

Traktat [4c], DOC


Ilustracje:

Jeśli czytelnik załadował sobie niniejszy traktat w formacie PDF, wówczas zawiera on już wszystkie ilustracje omawiane w jego treści. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włączone w tekst tego traktatu czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłączanych do formatu PDF mogą NIE być wystarczająco wyraźnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w tym traktacie udostępniam poniżej - tak aby można je było sobie uważnie pooglądać w internecie lub ściągnąć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru - będąc dzięki temu w stanie oglądnąć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w niniejszym traktacie można też sobie pościągać i powłączać do egzemplarzy tego trakatu upowszechnianych w formatach źródłowych DOC, WP5, czy ZIP (tj. formatach innych niż PDF). Wszakże te inne niż PDF formaty źródłowe tego traktatu NIE mają ilustracji powłączanych do ich treści.


Część #D: Ilustracje do traktatu [4c] w formacie *.gif lub *.jpg.

Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierają wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stąd jeśli pod tym adresem poniżej któraś z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeśli poniżej widać tylko ramkę tej ilustracji), wówczas trzeba wejść na tą samą stronę pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" i tam oglądnąć interesującą nas ilustrację.

Rozdział B (2 - c.d.):

Początkowe ilustracje do rozdziału B (tj. fot. R_1_B do Z_1_B4.7) zawarte są na stronie 1

Rys. Z_2_B4.7 [4c] Zdjęcie Z_2_B4.7: UFO typu K9 w pozycji wiszacej sfotografowane of dolu, noca w trybie bijacym. Jest to ogromnie interesujaca fotografia UFO typu K9, bowiem ujawnia ona proporcje wymiarowe poszczegolnych elementow struktury tego wehikulu. O fakcie ze jest to wlasnie UFO typu K9 swiadczy ilosc pednikow bocznych (dla K9 rowna n=32). (Na powyzszym zdjeciu, poniedzy polozeniami godzin 3 do 6, wyraznie widoczne sa smugi z 8-miu pednikow bocznych, co daje calkowita liczbe tych pednikow n=32 typowa dla K9.)

Rys. R_1_B4.8 [4c] Rysunek R_1_B4.8:

Rys. R_1_B5.1.1 [4c] Rysunek R_1_B5.1.1:

Rys. Z_1_B5.1.1 [4c] Zdjęcie Z_1_B5.1.1:

Rys. Z_2_B5.1.1 [4c] Zdjęcie Z_2_B5.1.1:

Rys. Z_3_B5.1.1 [4c] Zdjęcie Z_3_B5.1.1:

Rys. R_1_B5.1.2 [4c] Rysunek R_1_B5.1.2:

Rys. Z_1_B5.1.2 [4c] Zdjęcie Z_1_B5.1.2:

Rys. R_1_B5.1.3 [4c] Rysunek R_1_B5.1.3:

Rys. Z_1_B5.1.3 [4c] Zdjęcie Z_1_B5.1.3:

Rys. R_2_B5.2 [4c] Rysunek R_2_B5.1.3:

Rys. R_2_B5.2 [4c] Rysunek R_2_B5.2:

Rys. Z_2_B5.2 [4c] Zdjęcie Z_2_B5.2:

Rys. Z_3_B5.2 [4c] Zdjęcie Z_3_B5.2:

Rys. R_1_B5.3 [4c] Rysunek R_1_B5.3:

Rys. R_1_B5.4 [4c] Rysunek R_1_B5.4:

Rys. Z_2_B5.4 [4c] Zdjęcie Z_2_B5.4:

Rys. R_1_B5.5 [4c] Rysunek R_1_B5.5:

Rys. R_1_B5.6 [4c] Rysunek R_1_B5.6:

Rys. Z_1_B5.6 [4c] Zdjęcie Z_1_B5.6:

Rys. Z_2a_B5.6 [4c] Zdjęcie Z_2a_B5.6: Zdjęcia charakterystycznych lądowisk UFO.

Rys. Z_2b_B5.6 [4c] Zdjęcie Z_2b_B5.6:

Rys. Z_3a_B5.6 [4c] Zdjęcie Z_3a_B5.6:

Rys. Z_3b_B5.6 [4c] Zdjęcie Z_3b_B5.6: Zdjęcia charakterystycznych lądowisk UFO.

Rys. Z_4_B5.6 [4c] Rysunek Z_4_B5.6:

Rys. Z_1_B6 [4c] Zdjęcie Z_1_B6:

Rys. Z_2_B6 [4c] Zdjęcie Z_2_B6:

Rys. Z_1_B7.1 [4c] Zdjęcie Z_1_B7.1:

Rys. R_1_B7.1 [4c] Rysunek R_1_B7.1:

Rys. R_1_B7.2 [4c] Rysunek R_1_B7.2:

Rys. Z_1_B7.2 [4c] Zdjęcie Z_1_B7.2:

Rys. Z_2_B7.2 [4c] Zdjęcie Z_2_B7.2:

Rys. Z_1a_B7.3 [4c] Zdjęcie Z_1a_B7.3:
Uwaga, z uwagi na objetosc niniejszego rysunku przekraczajaca 250 MB dozwolone przez serwer "50megs.com", niniejszy rysunek powinien byc ogladany pod adresami UFO-album.prv.pl lub TimeVehicle.

Rys. Z_1b_B7.3 [4c] Zdjęcie Z_1b_B7.3:
Uwaga, z uwagi na duza objetosc niniejszej ilustracji, ktora przy jej pelnej jakosci przekracza 250 MB dozwolone przez serwer "*.50megs.com", jakosciowo znacznie doskonalsza wersja niniejszej ilustracji moze byc ogladana pod adresami UFO-album.prv.pl lub TimeVehicle.

Rys. Z_1c_B7.3 [4c] Zdjęcie Z_1c_B7.3:
Uwaga, z uwagi na objetosc niniejszego rysunku przekraczajaca 250 MB dozwolone przez serwer "50megs.com", niniejszy rysunek powinien byc ogladany pod adresami UFO-album.prv.pl lub TimeVehicle.


Poprzednie ilustracje do rozdziału B zawarte są na stronie 1 (fot. R_1_B do Z_1_B4.7).

Dalsze ilustracje do rozdziału B zawarte są na stronie 3

(fot. Z_1d_B7.3 do Z_2_C9).

Rozdział C:

Ilustracje do rozdziału C (tj. fot. Z_1_C1 do Z_2_C9) zawarte są na stronie 3

.


Część #E: Instrukcje:

      (1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (tj. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podażaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
      (2) Aby pozyskać tekst załadowany w formacie ZIP należy najpierw kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku który ten tekst zawiera, po tym zaś jak na ekranie ukaże się małe menu wybrać z niego polecenie "zdekompresuj ..." (po angielsku "Extract ...").
      (3) Aby załadować do swego komputera nieskompresowany tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na ekranie Twojego komputera, zachowaj go na swoim dysku twardym.
      (4) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojęzycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (4a) right click on this illustration, and then (4b) click the command SAVE PICTURE AS). Odnotuj, że odrębna strona nazywana Replikuj a dostępna za pośrednictwem "Menu 1" i "Menu 2" wyjaśnia dokładnie, krok po kroku, jak zachowywać w swoim komputerze kopie totaliztycznych stron internetowych wraz z użytymi w nich tekstami i ilustracjami.
      (5) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte prześladowania jakim poddawane są wszystkie totaliztyczne strony internetowe do których należy i niniejsza. Powody owych skrytych prześladowań zostały dokładniej wyjaśnione na stronach evil_pl.htm oraz soul_proof_pl.htm. Aby choć częściowo neutralizować ich skutki, niniejszy traktat, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostępniany jest równocześnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w "Menu 3" oraz w "Menu 4". Stąd jeśli coś nie daje się załadować lub oglądnąć za pośrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglądnąć do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym prześladowaniom.
      (6) Rekomendowałbym sporządzenie sobie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm.Życzę przyjemnego czytania niniejszego traktatu [4c] poświęconego naukowemu zinterpretowaniu autentycznych zdjęć UFO w oparciu o wskazania teorii naukowej zwanej "Teorią Magnokraftu" (tj. teorii zaprezentowanej w tomach 3 monografii [1/5] lub [1/4]).


Linki do ilustracji:Data założenia tej strony internetowej: 2001 rok.
Najnowsze aktualizowanie tej strony: 25 czerwca 2009 roku.
(Sprawdź pod adresami z "Menu 3" czy już istnieje nawet nowsza aktualizacja!)