Monografia [5/4] o kraterze Tapanui (1: tekst w DOC i WP5)
(dwujęzycznie: po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
7 maja 2009


Kliknij "X" lub "No" jeśli sabotażująca plansza rzekomych błędów usiłuje przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Strona główna:)

Index


(Po polsku:)

[5/4] w DOC i WP5: 1, 2, 3

Źródłowa replika tej strony

[5p/4] w formacie PDF

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk)

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Owoce tropiku

Uzdrawianie

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Absolwenci 1964

Absolwenci 1970

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]:

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]:


(In English:)

[5e/3] in DOC and WP5

Source replica of this page

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

The Bible

Free will

Truth

About me (Prof. Dr Eng. Jan Pajak)

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Tropical fruit

Healing

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

Better humanity

Party of totalizm

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]:

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]:


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 2.)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

energia.sl.pl

members.fortunecity.com/timevehicle

milicz.fateback.com

www.totalizm.pl

ufonauci.w.interia.pl

chi.maroc.to

mozajski.freewebspace.com

pigs.20megsfree.com

prism.20fr.com

totalizm.20fr.com

evil.thefreehost.biz

god.anfor.net

newzealand.myfreewebs.net

pigs.freehyperspace.com
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich moich stron ze wszystkich serwerów. Strony te najpierw zestawione są językami (tj. jako strony po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, grecku, oraz rosyjsku.) Dla każdego zaś języka strony zestawione są przedmiotowo. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 4.)


Tekst i ilustracje do monografii [5/4] "Eksplozja UFO w Tapanui 1178 AD, która przemieściła kontynenty" (wersja polskojęzyczna), Copyright 1998, ISBN 0-9583380-6-X


Uwagi:

      (1) Aby załadować do swojego komputera tekst niniejszej monografii, lub aby oglądnąć czy załadować którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jej ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony tekst lub ilustrację z poniższego wykazu!
      (2) Wiele ilustracji używanych przez niniejszą monografię występuje również w monografii [1/4]. Dlatego jeśli ktoś zechce zapoznać się z opisem tej samej ilustracji ale wykonanym z innego punktu widzenia lub w nieco szerszej wersji, wówczas sugeruję oglądnąć tą ilustrację na którejś ze stron o monografii [1/4] dostępnych poprzez "Menu 4".
      (3) Urządzenia opisywane w niniejszym opracowaniu nawet bardziej szczegółowo są również opisywane w rozdziale K z tomu 10 monografii [1/4]. Dlatego rozdział K z monografii [1/4] stanowi doskonałe uzupełnienie techniczne informacji dostarczonych w niniejszym opracowaniu.
      (4) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte prześladowania jakim poddawane są wszystkie totaliztyczne strony internetowe do których należy i niniejsza. Owe skryte prześladowania zostały dokładniej wyjaśnione na stronach FAQ - częste pytania oraz sabotaże otwieranych za pośrednictwem "Menu 1". Aby choć częściowo neutralizować ich skutki, niniejsza monografia, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostępniana jest równocześnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w "Menu 3" oraz w "Menu 4". Stąd jeśli coś nie daje się załadować lub oglądnąć za pośrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglądnąć do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym prześladowaniom.
      (5) Gorąco rekomendowałbym sporządzenie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replikuj dostępna za pośrednictwem "Menu 1".
      (6) Czerwone angielskojęzyczne podpisy przytoczone pod czarnymi polskimi podpisami, w większości ilustracji pochodzą ze (starszej) angielskojęzycznej monografii [5/3e]. W kilku nielicznych przypadkach, gdy danej ilustracji nie ma w [5/3], ich pochodzenie oznaczono jako wywodzące się z [7/2], [1e] lub [2e].
      (7) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.


Polskojęzyczna wersja [5/4]:

Uwaga! Gratisowo upowszechniana jest też już ilustrowana wersja niniejszej monografii [5p/4] w formacie PDF (kliknij na niniejszy "zielony" link aby sobie ją załadować).


Część A: "WORD XP" (ZIP) tekst polskojęzycznej wersji monografii [5/4p] "Eksplozja UFO w Tapanui 1178 AD, która przemieściła kontynenty" (Copyright 1998, ISBN 0-9583380-6-X), po jej skompresowaniu do formatu *.ZIP.

Skompresowana wersja polskojęzycznej monografii [5/4p] składa się z szeregu rozdziałów/plików, każdy ładowany odrębnie. Oto one:

Spis treści i spis rysunków monografii [5/4], ZIP

Rozdział A w monografii [5/4], ZIP

Rozdział B w monografii [5/4], ZIP

Rozdział C w monografii [5/4], ZIP

Rozdział D w monografii [5/4], ZIP

Rozdział E w monografii [5/4], ZIP

Rozdział F w monografii [5/4], ZIP

Rozdział G w monografii [5/4], ZIP

Rozdział H w monografii [5/4], ZIP

Rozdział I w monografii [5/4], ZIP

Rozdział J w monografii [5/4], ZIP

Rozdział K w monografii [5/4], ZIP

Rozdział L w monografii [5/4], ZIP

Rozdział Z w monografii [5/4], ZIP


Część B: Nieskompresowany "WORD XP" (DOC) tekst polskojęzycznej wersji monografii [5/4p] "Eksplozja UFO w Tapanui 1178 AD, która przemieściła kontynenty" (Copyright 1998, ISBN 0-9583380-6-X).

Ta nieskompresowana wersja polskojęzycznej monografii [5/4p] też składa się z szeregu rozdziałów/plików, każdy ładowany odrębnie. Oto one:

Spis treści i spis rysunków monografii [5/4], doc

Rozdział A w monografii [5/4], doc

Rozdział B w monografii [5/4], doc

Rozdział C w monografii [5/4], doc

Rozdział D w monografii [5/4], doc

Rozdział E w monografii [5/4], doc

Rozdział F w monografii [5/4], doc

Rozdział G w monografii [5/4], doc

Rozdział H w monografii [5/4], doc

Rozdział I w monografii [5/4], doc

Rozdział J w monografii [5/4], doc

Rozdział K w monografii [5/4], doc

Rozdział L w monografii [5/4], doc

Rozdział Z w monografii [5/4], doc


Część C: Tekst polskojęzycznej wersji monografii [5/4p] "Eksplozja UFO w Tapanui 1178 AD, która przemieścila kontynenty" (Copyright 1998, ISBN 0-9583380-6-X), po skompresowaniu (*.zip) z formatu Word Perfect 5.1.

Skompresowana wersja polskojezycznej monografii [5/4p] sklada sie z szeregu rozdzialow/plikow, kazdy ladowany odrebnie. Oto one:

Rozdział A w monografii [5/4], ZIP

Rozdział B w monografii [5/4], ZIP

Rozdział C w monografii [5/4], ZIP

Rozdział D w monografii [5/4], ZIP

Rozdział E w monografii [5/4], ZIP

Rozdział F w monografii [5/4], ZIP

Rozdział G w monografii [5/4], ZIP

Rozdział H w monografii [5/4], ZIP

Rozdział I w monografii [5/4], ZIP

Rozdział J w monografii [5/4], ZIP

Rozdział K w monografii [5/4], ZIP

Rozdział L w monografii [5/4], ZIP

Rozdział Z w monografii [5/4], ZIP

Wykaz ilustracji do monografii [5/4], ZIP


Część D: Tekst polskojęycznej wersji monografii [5/4p] w formacie Word Perfect'a (*.wp5).

Rozdział A w monografii [5/4], WP5

Rozdział B w monografii [5/4], WP5

Rozdział C w monografii [5/4], WP5

Rozdział D w monografii [5/4], WP5

Rozdział E w monografii [5/4], WP5

Rozdział F w monografii [5/4], WP5

Rozdział G w monografii [5/4], WP5

Rozdział H w monografii [5/4], WP5

Rozdział I w monografii [5/4], WP5

Rozdział J w monografii [5/4], WP5

Rozdział K w monografii [5/4], WP5

Rozdział L w monografii [5/4], WP5

Rozdział Z w monografii [5/4], WP5

Wykaz ilustracji do monografii [5/4], WP5
Angielskojęzyczna wersja [5/4]:


Część E: "WORD XP" (ZIP) wersja tekstu angielskojęzycznego (starszego) wydania monografii [5/3e], po skompresowaniu do formatu *.ZIP.

Warto wiedzieć, że dostępna jest także angielskojęzyczna wersja monografii [5/3e]. Używa ona niemal tych samych rysunków co wersja [5/4p], zaś jej treść jest angielskojęzyczną wersją nieco starszej poprzedniczki dla polskojęzycznej monografii [5/4p]. Oto owa angielskojęzyczna wersja w formacie "WORDa XP" skompresowanego do formatu *.ZIP.

[5/3] in the ZIP compressed version. Compressing programm used: Microsoft ZIP for WINDOWS XP


Część F: Nieskompresowana "WORD XP" (DOC) wersja tekstu angielskojęzycznego (starszego) wydania monografii [5/3e].

Owa angielskojęzyczna używa niemal tych samych rysunków co wersja [5/4p]. Oto owa angielskojęzyczna wersja w formacie "WORDa XP" (*.DOC):

[5/3] in the "WORD XP" (DOC) format.


Illustracje do monografii [5/4]:


Część G: Ilustracje do obu wersji monografii, tj.: polskojęzycznej [5/4p] oraz angielskojęzycznej [5/3e].

Ilustracje te zawarte są na dwóch odrębych stronach. Dostęp do nich jest poprzez "menu 1" oraz poprzez hyperlinki umieszczone na końcu niniejszej strony. Oto owe dwie dodatkowe strony z ilustracjami:
tekst_5_4_2.htm (zawiera rysunki A1 do G7),
tekst_5_4_3.htm (zawiera rysunki G8 do Z1).


Instrukcje:

(1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (t.j. w formacie *.zip) zwyczajnie kliknij na owym tekście a potem podążaj za instrukcjami w sprawie wybrania "foldera" (directory) w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
(2) Aby załadować do swego komputera tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ów tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na Twoim ekranie zachowaj go na swoim dysku.
(3) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojezycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS).


Część H: Jak zreplikować tą stronę w swoim własnym komputerze:

      Dla niektórych czytelników pracujących nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne może się okazać posiadanie we własnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi używanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz późniejsze przeglądanie tej strony bezpośrednio z własnego komputera, a nie z internetu. Wszakże w przypadku posiadania takiej własnej repliki, nie jest się już zależnym od dostępu do internetu w przypadku każdej chęci ponownego zaglądnięcia do tej strony lub oglądnięcia czy wydrukowania którejś z użytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie się niniejszej strony jest także wówczas nieporównanie krótsze niż czekanie na jej otwarcie się z internetu. Nie jest też wtedy już konieczne znoszenie owego potopu najróżniejszych subtelnych przeszkod, które zdają się prześladować moje strony internetowe niemal tak jakby strony te były celowo sabotażowane przez jakichś złośliwych "małych pozieleniałych UFOnautów". Dla tych więc czytelników którzy zechcą sporządzić sobie replikę niniejszej strony internetowej w swoim własnym komputerze, niniejszym opisuję krok po kroku, jak tego dokonać. Opis ten wyjaśnia dokładnie jak się przygotowuje tzw. "źródłowy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w języku programowania zwanym "HTML", w którym strona ta oryginalnie została zaprogramowana. Taki "źródłowy" duplikat jest na tyle użyteczny, że może on zostać potem spożytkowany dla nauczenia się jak programować i zakładać własne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, że browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalają także na relatywnie łatwe sporządzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogą być użyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadają się one do stopniowego uzupełniania ich zawartości o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie się więc z poniższej instrukcji jak sporządzać takie dokładne kopie "źródłowe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia się jak programować, zakładać, oraz przeglądać własne strony internetowe. Oto owa intrukcja postępowania:
     1. Stworzyć nowy folder (zbior/directory) "Pająk" na dysku twardym "c:". Folder ten będzie zawierał niniejszą stronę (a ewentualnie także dowolne inne moje strony). W tym celu wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz stworzyć folder nazywany "Pajak" na swoim dysku twardym. Folder ten będzie później używany do przechowywania wszystkich tych moich stron internetowych, które ktoś zechce zawsze mieć pod ręką.
     2. Stworzyć nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnętrzu foldera "Pajak". Owe pod-foldery będą zawierały poszczególne rodzaje tekstów i ilustracji ukazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderow (podzbiorów) wykorzystywanych przez niniejszą stronę internetową:
      flags - zawiera on sześć plików o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w których zawarte są flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Polski i Anglii używane przez niniejszą stronę internetową oraz strony do niej pokrewne. Pliki te najłatwiej uzyskać poprzez zdobycie dowolnych obrazów owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz następne przemianowanie nazw tych plików na nazwy wskazane powyżej.
     5_4p. Zawiera on polskojęzyczny tekst źródłowy monografii [5/4].
     5_3e. Zawiera on angielskojęzyczny tekst źródłowy monografii [5/4].
     54. Zawiera on ilustracje unikalne dla monografii [5/4].
     14. Zawiera on ilustracje używane również przez monografię [1/4].
      W celu stworzenia tych pod-folderów wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz wygenerować nim wymagane podfoldery we wnętrzu foldera "Pajak".
     3. Zachować kod źródłowy tej strony w swoim folderze "Pajak". W tym celu trzeba "kliknąć prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy się wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Małe menu powinno się pojawić, które ma pozycję "View Source" (tj. "pokaż źródło"). Kliknij na tą pozycję, tak że kod źródłowy tej strony pojawi się w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". Kliknij na "File" menu w tym "Notepad" i wybierz opcję "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod źródłowy ze swojego "Notepad" używając nazwy pliku "tekst_5_4.htm" jako "File name" tego kodu dla pierwszej strony z tekstami monografii [5/4], zaś podając folder "c:\Pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Odnotuj że dwie strony z ilustracjami wywoływane ze strony z tekstem [5/4] należy zachwywać pod nieco innymi nazwami, mianowicie: "tekst_5_4_2.htm" dla strony z ilustracjami (2), "tekst_5_4_3.htm" dla strony z ilustracjami (3). Aby zachować kod przesuwnego "Menu 2", koniecznym jest napierw jego oddzielne wyświetlenie poprzez napisanie w okienku adresowym browsera (np. "Internet Explorer") nazwy "menu.htm" dołączonej do końca aktualnego adresu danej witryny. Dopiero potem menu to mozna zachować (w sposób identyczny jak wszystkie strony opisane powyżej) pod nazwą "menu.htm".
     4. Zachować ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na każdą ilustrację z tej strony lub ze stron z nią związanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla [5/4] zachowaj w subfolderze "54", zaś ilustracje używane także w [1/4] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj że każda ilustracja wskazuje u dołu ekranu browsera subfolder w jakim musi być zachowana.)
     5. Wyswietlić tą stronę w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje się ona wyświetlić w dowolnej chwili we własnym komputerze, poprzez zwykłe wycelowanie na plik "tekst_5_4.htm" (tj. wycelowanie na kod źródłowy tej strony) używając w tym celu "Windows Explorer", oraz następne podwójne kliknięcie na owym pliku. (Można też ją wyświetlić poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciśnięcie klawisza "Enter".) Strony związane z niniejszą hyperlinkami, można wyświetlać albo poprzez kliknięcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo też poprzez kliknięcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_5_4.htm", "tekst_5_4_2.htm", lub "tekst_5_4_3.htm".
     6. (Warunkowo) pousuwać banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzają kody banerów do kodu źródłowego stron jakie na nich są wystawiane (często kody tych banerów zawierają też dokuczliwe błędy jakie starają się utrudniać ogladanie moich stron). Jeśli benery te, lub zawarte w nich błędy, kogoś wyraźnie irytują, wówczas w kodzie źródłowym zachowanym we własnym komputerze daje się je pousuwać. Aby powycinać te bannery, należy najpierw zidentyfikować ich kody (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie źródłowym i zaczynającego się od "http://...", albo też poprzez wypatrzenie komentarza oznakowującego początek i koniec bannera i zwykle zaczynającego się od słów "banner insertion ...").
* * *
       Polskie literki. W tekście tej strony starałem się używać polskich literek. Szybko jednak odnotowałem, że nie każdy serwer poprawnie koduje i przesyla owe litery (np. serwer www.nrg.to deformuje polskie litery i uniemożliwia ich odtworzenie nawet na poprawnie nastawionych komputerach z Polski jakie używają systemu operacyjnego "Windows XP"). Ponadto komputery zdają się wyświetlać poprawnie polskie literki tylko jeśli albo używają systemu operacyjnego "Windows XP", lub jeśli ich Internet Explorer został na nie ustawiony. (Aby ustawić swoją przeglądarkę "Internet Explorer" na poprawne odczytywanie polskich liter, trzeba kliknąć na pozycję w jej menu oznaczoną "Widok" (po angielsku "View"), zaś potem na opcję oznaczoną "Kodowanie" (po angielsku "Encoding"). Kiedy zaś otworzy się submenu "Dalsze" ("More") z odmiennymi alfabetami, wybrać trzeba i włączyć kliknięciem alfabet oznaczony "Srodkowoeuropejski (Windows)" (po angielsku "Central European (Windows)").) Gdyby jednak i takie ustawianie nie pomogło, wówczas na wszelki wypadek informuję, że jeśli u kogoś w miejscu literek na ekranie pojawiają się jakieś dziwne znaczki, to zapewne oznacza, że jego komputer nie wyświetla prawidłowo polskich literek. W takim przypadku dobrze jest wiedzieć, że wyświetlane znaczki oznaczają co następuje:
"ą" = "a" z ogonkiem, "Ą" = "A" z ogonkiem,
"ć" = "c" z kreską, "Ć" = "C" z kreską,
"ę" = "e" z ogonkiem, "Ę" = "E" z ogonkiem,
"ł" = "l" przekreślone, "Ł" = "L" przekreślone,
"ń" = "n" z kreską, "Ń" = "N" z kreską,
"ó" = "o" z kreską, "Ó" = "O" z kreską,
"ś" = "s" z kreską, "Ś" = "S" z kreską,
"ź" = "z" z kreską, "Ź" = "Z" z kreską,
"ż" = "z" z kropką, "Ż" = "Z" z kropką.
       Powinienem tutaj dodać, że po odnotowaniu mizernych efektów moich eksperymentów z użyciem polskich literek, wcale teraz się nie spieszę z przeredagowaniem na polskie literki tej części totaliztycznych stron które oryginalnie pisane były alfabetem angielskim (łacińskim).
* * *
Życzę przyjemnego czytania na temat owej eksplozji pozaziemskiego statku UFO w Nowej Zelandii.


Linki do ilustracji i tekstów z [5/4]:

* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data założenia tej strony internetowej: 5 lutego 2001 roku.
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 7 maja 2009 roku.
(Sprawdź pod adresami z "Menu 3" czy już istnieje nawet nowsza aktualizacja!)