Darmowe egzemplarze traktatu [7/2p] "Piramida myśli"
(2-języcznie: po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
25 maja 2009


Kliknij "X" lub "No" jeśli sabotażująca plansza rzekomych błędów usiłuje przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Strona główna:)

Index


(Po polsku:)

Tekst [7/2]

Źródłowa replika tej strony

Telepatia

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk)

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Owoce tropiku

Uzdrawianie

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Absolwenci 1964

Absolwenci 1970

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]:

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]:


(In English:)

Text [7/2]

Source replica of this page

Telepathy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

The Bible

Free will

Truth

About me (Prof. Dr Eng. Jan Pajak)

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Tropical fruit

Healing

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

Better humanity

Party of totalizm

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]:

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]:


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

energia.sl.pl

Malbork.20fr.com

milicz.fateback.com

prawda.20fr.com

prawda.50megs.com

telepathy.50megs.com

telekinesis.50megs.com

totalism.50megs.com

totalizm.20fr

truenirvana.20m.com

UFOnauts.20m.com

UFOnauci.w.interia.pl

anzwers.org/free/wroclaw
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich moich stron ze wszystkich serwerów. Strony te najpierw zestawione są językami (tj. jako strony po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, grecku, oraz rosyjsku.) Dla każdego zaś języka strony zestawione są przedmiotowo. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" po kliknięciu na "Menu 4".)


Pełny tekst i wszystkie ilustracje do traktatu [7/2]: Daniela Giordano i Jan Pająk, "Piramida myśli" (copyright 1990, ISBN 0-9583727-1-3)


Uwagi:

      (1) Aby załadować do swojego komputera tekst ktoregoś z wyszczególnionych poniżej tomów, lub aby oglądnąć/załadować ktorąkolwiek z ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony tekst z poniższego wykazu!
      (2) Niemal wszystkie ilustracje do niniejszego traktatu [7/2] włączone również zostały do zbioru ilustracji monografii [1/4]. Dlatego w przypadku gdyby ilustracje te nie chciały pokazać się wyraźnie na tej stronie internetowej, warto spróbować je oglądnąć na stronach z monografią [1/4].
      (3) Urządzenia opisywane w niniejszym traktacie [7/2] nawet jeszcze bardziej szczegółowo są również opisywane w rozdziałach N i K z tomów 11 i 10 monografii [1/4]. Dlatego rozdziały N i K z monografii [1/4] stanowią doskonałe uzupełnienie techniczne informacji dostarczonych w niniejszym traktacie [7/2].
      (4) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte prześladowania jakim poddawane są wszystkie totaliztyczne strony internetowe - do których należy i niniejsza strona. Stąd jeśli coś nie daje się załadować lub oglądnąć za pośrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglądnąć do owych innych lokacji z totaliztycznymi stronami, aby sprawdzić czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym prześladowaniom.
      (5) Gorąco rekomendowałbym sporządzenie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replikuj dostępna za pośrednictwem "Menu 1".
      (6) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.


Polskojęzyczna wersja [7/2]:


Część #A: Darmowy tekst polskojezycznej wersji traktatu [7/2] w formacie ADOBE.PDF i WORD.DOC (z polskimi literkami):

Polskojezyczny traktat [7/2] omawia urządzenie nazywane "piramida telepatyczna". Jest ona telepatycznym urzadzeniem nadawczym i odbiorczym, z wbudowana w siebie bateria telekinetyczna jaka zasila ja w prad elektryczny. Niezwykla cecha tej piramidy jest ze zostala ona przekazana w darze Wloskiej aktorce i Miss pieknosci, Danieli Giordano, przez anonimowych sprzymierzencow ludzkosci z kosmosu. Niestety, dotychczasowe doświadczenia zdają się dokumentować że UFOnauci usilnie blokują zbudowanie tej piramidy na Ziemi.

Ilustrowana wersja traktatu [7/2], PDF (25/5/09) - ilustracje włączone w tekst; - cały traktat [7/2] w bezpiecznym formacie ADOBE.PDF (do którego NIE są w stanie doczepić się wirusy komputerowe) - niestety, z powodu jego dużekj objętości (około 5 MB) NIE dało się go zainstalować na każdej totaliztycznej witrynie (jeśli więc NIE jest on dostępny na niniejszej witrynie, wówczas sprawdź jego dostępność pod innymi adresami wylistowanymi w "MENU 3" i "MENU 4" z tej strony).

Tylko tekst traktatu [7/2], WORD.DOC (7/3/04) - jednak bez ilustracji w tekście; - cały traktat [7/2] w formacie WORD.DOC - niestety, z powodu objętości trochę ponad 1 MB nie jest on zainstalowany na każdej totaliztycznej witrynie.

Tylko tekst traktatu [7/2], ZIP (7/3/04) - jednak bez ilustracji w tekście. - cały traktat [7/2] w formacie ZIP z WORDa - niestety, NIE został on zainstalowany na kazdej witrynie totalizmu.


Angielskojęzyczna wersja [7/2]:


Część #B: Tekst angielskojezycznego tłumaczenia traktatu [7/2e] w formatach ADOBE.PDF i WORD.DOC:


Warto wiedziec, ze dostepna jest także angielskojezyczna wersja tego samego traktatu [7/2e]. Używa ona dokładnie tych samych illustracji co wersja polskojęzyczna, zaś jej treść jest tlumaczeniem na angielski treści wersji polskojezycznej. Oto owo angielskojęzyczne tłumaczenie traktatu [7/2] dostępne w formatach ADOBE.PDF i WORD.DOC: The English treatise [7/2] discusses a device called the "telepathic pyramid". It represents a telepathic transmitter and receiver, with a build-in telekinetic battery, which supplies it into electricity. Thus, this apparatus is simultaneously a telepathic transmitter and a free energy device. The extraordinary attribute of this device is that it was given to humanity via Daniela Giordano (i.e. a known Italian miss of beauty and film actress), by an anonymous ally of humanity from space. Unfortunately, it appears that the construction of this device on the Earth is like hindered by UFOnauts.

The full version of English treatise [7/2e] consists of one volume downloadable from this section. Here it is:


Illustrated copy of [7/2] in ADOBE.PDF format (illustrations inserted into the text) - note however, that because of the large size of this copy (around 5 MB) not every web site has enough space to accomodate it (thus if it cannot be downloaded from this web site then check other addresses provided in "MENU 3" and "MENU 4" from the left margin, and download it from there);

Text [7/2] in WORD.DOC format (but illustrations are NOT included into the text) - illustrations needs to be looked up or retrieved from this web page,
LIST of illustrations and filenames for treatise [7/2] "Pyramnid of Thoughts" (in WORD.doc XP format);

Text [7/2] in ZIP from WORD.DOC format (Word XP),
LIST of illustrations and filenames for treatise [7/2] "Pyramnid of Thoughts" (in ZIP from WORD XP).


Ilustracje:


Część #C: Ilustracje do obu wersji traktatu [7/2] (tj. do wersji polskojezycznej oraz angielskojezycznej), w formatach *.gif lub *.jpg.Odnotuj, ze kolorem czarnym oznaczono podpisy pod tymi ilustracjami dla polskojezycznej wersji [7/2p].
Odnotuj, ze kolorem czerwonym oznaczono podpisy pod tymi ilustracjami dla angielskojezycznej wersji [7/2e].

[7/2] Rys. A1(a)[7/2] Rys. A1 (a): Przekroj przez magnokraft typu K3.
[7/2] Figure A1 (a): The Magnocraft type K3 cut-away view that shows the design and main features.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. A1 "a")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. A1 "a")

[7/2] Rys. A1(b)[7/2] Rys. A1 (b): Widok boczny magnokraftu typu K3.
[7/2] Figure A1 (b): A side view of the Magnocraft and UFO type K3.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. A1 "b")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. A1 "b")

[7/2] Rys. A1(c)[7/2] Rys. A1 (c): Wyglad kapsuly dwukomorowej jaka stanowi serce pednika magnokraftu i UFO.
[7/2] Figure A1 (c): The twin-chamber capsule used as the propulsion system for the Magnocraft and UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. A1 "c")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. A1 "c")

[7/2] Rys. A2/#1[7/2] Rys. A2-#1: Cygaroksztaltny latajacy kompleks UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#1: Flying complexes (cigar shaped)of UFOs and Magnocraft.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#1)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#1)

[7/2] Rys. A2/#2[7/2] Rys. A2-#2: Semi-zespolona konfiguracja UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#2: Semi-attached configuration.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#2)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#2)

[7/2] Rys. A2/#3[7/2] Rys. A2-#3: Niezespolona konfiguracja UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#3: Detached configuration.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#3)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#3)

[7/2] Rys. A2/#4[7/2] Rys. A2-#4: Platforma nosna (statek matka).
[7/2] Figure A2-#4: A carrier platform (a mother ship).
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#4)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#4)

[7/2] Rys. A2/#5[7/2] Rys. A2-#5: Latajacy system UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#5: A flying system of UFOs and Magnocraft.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#5)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#5)

[7/2] Rys. A2/#6[7/2] Rys. A2-#6: Latajacy kluster sprzegany z szeregu UFO lub magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#6: A flying cluster of several UFOs and Magnocraft.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#6)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#6)

[7/2] Rys. A3 (gora)[7/2] Rys. A3 (gora): Ksztalty ladowisk w trawie wypalanych przez pojedyncze UFO lub magnokrafty zaleznie od wysokosci zawisania.
[7/2] Figure A3 (top): Shapes of scorched marks left in grass by a single Magnocraft Magnocraft/UFO, depending on the height of hovering above the ground level.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F33)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F33)

[7/2] Rys. A3 (dol - lewo)[7/2] Rys. A3 (dol-lewo): Fotografia ladowiska UFO typu K3 zlozonego z dwoch koncentrycznych okregow.
[7/2] Figure A3 (low-left): A photo of a UFO landing composed of two concentric rings.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O1 "a")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O1 "a")

[7/2] Rys. A3 (dol - centrum)[7/2] Rys. A3 (dol-centrum): Ladowsko UFO zlozone z jednego okregu i centralnego wypalenia.
[7/2] Figure A3 (low-centre): A UFO landing composed of one ring and a central scorching.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O1 "b")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O1 "b")

[7/2] Rys. A2 (dol - prawo)[7/2] Rys. A3 (dol-prawo): Podwojny okrag formowany na obrzezu UFO.
[7/2] Figure A3 (low-right): A Double rings formed on sides of landed UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O1 "c")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O1 "c")

[7/2] Rys. A4 (gora)[7/2] Rys. A4 (gora): Wschodnia krawedz krateru Tapanui gdzie eksplodowalo UFO.
[7/2] Figure A4 (top): An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O4)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O4)

[7/2] Rys. A4 (dol)[7/2] Rys. A4 (dol): Podobienstwa pomiedzy miejscem eksplozji UFO w Tunguskiej i Tapanui.
[7/2] Figure A4 (low): Similarities between Tungusha and Tapanui UFO explosion sites.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O5)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O5)

[7/2] Rys. A5/#1[7/2] Rys. A5-#1: Tunel wytopiony w skale przez UFO lecace w kierunku wschod-zachod.
[7/2] Figure A5-#1: The tunnel Morona-Santiago in Equador also evaporated by a UFO.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O6 "a")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O6 "a")

[7/2] Rys. A5/#2[7/2] Rys. A5-#2: Jaskinia Cocklebiddy Cave w Poludniowej Australii, jaka jest jednym z tuneli odparowanych w skale przez UFO lecace w kierunku polnoc-poludnie.
[7/2] Figure A5-#2: The Cocklebiddy Cave in Australia evaporated by UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O6 "b")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O6 "b")

[7/2] Rys. A5/#3[7/2] Rys. A5-#3: Jaskinia Deer Cave z Polnocnego Borneo, jaka jest przelotowym tunelem wytopionym na wskros ogromnej gory przez cygaro dwoch UFO typu K8 lecace z poludnia na polnoc.
[7/2] Figure A5-#3: The Deer Cave in Borneo evaporated in rocks by two UFOs type K8.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O6 "d")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O6 "d")

[7/2] Rys. A5/#4[7/2] Rys. A5-#4: Ilustracja zasady wypalania podziemnych tuneli przez UFO.
[7/2] Figure A5-#4: The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F31)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F31)

[7/2] Rys. B1[7/2] Rys. B1: Odcisk ludzkiego buta liczacy okolo 550 milionow lat.
[7/2] Figure B1: The imprint of a human shoe that is already around 550 millin years old. This imprint was made when life on Earth was just planted.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. P31)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. P31)

[7/2] Rys. B2[7/2] Rys. B2: Dwa wehikuly UFO nadzorujace ukrzyzowanie Jezusa.
[7/2] Figure B2: Two UFO vehicles which supervised the crucifixion of Jesus. Note that in the lower enlargements of these vehicles, faces of aliens can be clearly distinguished. These faces show that the evil parasites who occupy our planet are actully relatives of humans.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O7)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O7)

[7/2] Rys. C1[7/2] Rys. C1: Mala biala istotka z anonimowej cywilizacji totaliztycznej jaka podarowala nam piramide telepatyczna.
[7/2] Figure C1: A small wite being from anonymous totaliztic civilisation, which handed the gift for humanity in the form of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. JF1)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. JF1)

[7/2] Rys. C2 - gora[7/2] Rys. C2 - gora: Ja (Dr Jan Pajak) trzymajacy prototyp piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure C2-TOP: Dr Jan Pajak holding in hands a prototype of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N1 "up")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N1 "gora")

[7/2] Rys. C2- dol[7/2] Rys. C2 - dol: Wyglad wnetrza prototypu piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure C2-DOWN: A photograph that illustrates the interior of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N1 "down")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N1 "dół")

[7/2] Rys. C3[7/2] Rys. C3: Rysunek budowy i podzespolow piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure C3: The design and components of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N2)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N2)

[7/2] Rys. D1[7/2] Rys. D1: Szkic polaczen elektrycznych piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure D1: A diagram which illustrates the electrical circuitry of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N3)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N3)

[7/2] Rys. D2[7/2] Rys. D2: Urzadzenie ujawniajace do wykrywania niewidzialnych UFO.
[7/2] Figure D2: A revealing device which is capable to show outlines of UFOs that are normally invisible for human eyes.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N4)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N4)

[7/2] Mrs Daniela Giordano[7/2] Wspolautorka tego traktatu - Pani Daniela Giordano
[7/2] The first coauthor: Photograph of Mrs. Daniela Giordano - coauthor of this treatise [7_2].

[7/2] Dr Jan Pajak[7/2]: Jan Pajak - drugi ze wspolautorow tego traktatu
[7/2] The second coauthor: Photograph of Dr Jan Pajak - coauthor of this treatise [7_2].
(This illustration is also used in [1/4])
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4])

Instrukcje:


(1) Aby zaladowac do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (t.j. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podazaj za instrucjacjami w sprawie wybrania direcory w swoim komputerze gdzie ow tekst powinien byc skladowany.
(2) Aby zaladowac do swego komputera tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zas kiedy pojawi sie on w WORDzie na Twoim ekranie zachowaj go na swoim dysku.
(3) Aby zaladowac do swego komputera dowolna ilustracje, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zas podazaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojezycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te sa jak nastepuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS).
(4) Aby wykonać dla siebie kopię niniejszej strony (razem ze wszystkimi przynależnymi do niej ilustracjami i tekstami), zrealizuj procedure opisaną na odrębnej stronie internetowej "Replikuj" z "Menu 1". Podczas wykonywania tej kopii odnotuj, że nazwa pliku z kodem źródłowym niniejszej strony jest "tekst_7_2.htm", oraz że strona ta używa folderów "14" i "72" do przechowywania swoich ilustracji i tekstów.


Warto odnotować, że tekst i ilustracje do monografii [7/2] dostępne są także na sporej ilości dalszych stron internetowych. Wykaz tych dalszych stron z monografią [7/2] zestawiony został w "MENU 3" i "MENU 4" z lewego marginesu.

* * *
Data założenia tej strony internetowej: 2001 rok.
Najnowsze aktualizowanie tej strony: 25 maja 2009 roku.
(Sprawdź pod adresami z "Menu 3" czy już istnieje nawet nowsza aktualizacja!)