Free copies of treatise [7/2] "Pyramid of thoughts"
(bilingual: in English For English version click on this flag and Polish Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Updated:
25 May 2009


Click "X" or "No" when sabotaging messages of supposed errors try to interrupt your viewing of this pageMenu 1:

(Choice of language:)


(Homepage:)

Index

(In English:)

Text [7/2]

Source replica of this page

Telepathy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

The Bible

Free will

Truth

About me (Prof. Dr Eng. Jan Pajak)

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Tropical fruit

Healing

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

Better humanity

Party of totalizm

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]:

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]:
(Po polsku:)

Tekst [7/2]

Źródłowa replika tej strony

Telepatia

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk)

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Owoce tropiku

Uzdrawianie

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Absolwenci 1964

Absolwenci 1970

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]:

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]:


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(scrollable)

(Here is the list of all web pages from this server, arranged by language (in 8 languages). Choose the page that interests you by dragging scroll bars, then click on this page to run it:)

Here the page menu2.htm should be displayed.

(The same list can be displayed from "Menu 1" by clicking there on "Menu 2".)Menu 3: (Alternative addresses of this web page, e.g.:)

energia.sl.pl

Malbork.20fr.com

milicz.fateback.com

telepathy.50megs.com

telekinesis.50megs.com

totalism.50megs.com

totalizm.20fr

truenirvana.20m.com

UFOnauts.20m.com

UFOnauci.w.interia.pl

anzwers.org/free/wroclaw
Menu 4:

(scrollable)

Here is the list of all my web pages from all servers. These are arranged primarily by language (i.e. as web pages in Polish, English, German, French, Spanish, Italian, Greek, and Russian.) For each language web pages are arranged by their subjects. Choose the page that interests you by dragging scroll bars, then click on this page to run it:

Here the page menu.htm should be displayed.

(The same list can be displayed from "Menu 1" by clicking there on "Menu 4".)


Complete text and all illustrations for treatise [7/2] by Daniela Giordano and Jan Pajak, "Pyramid of thoughts" (Copyright 2000, ISBN 0-9583727-1-3)


Notices:

(1) In order to download to your computer text of any of volumes listed below, or in order to see/download any illustraction, just click on underlined description chosen from the list below!
(2) Note that in order to neutralize effects of the continuous sabotage of monograph [7/2e] by evil parasites from UFOs, monograph [7/2e] is also downloadable from several further web sites (look for Text [7/2e] in "Menu 4"). Thus if something refuses to download from this page, try to download it from another location.
(3) Almost all illustrations used in this monograph [7/2] are also used in monographs [1/4] and [1e]. Thus if here these come out unclear, they can also be seen in [1/4] or [1e].
(4) For further instructions see the end of this web page.


English version of [7/2]:


Part #A: Free copies of the English language version of treatise [7/2e] in ADOBE.PDF and WORD.DOC formats:

The English treatise [7/2] discusses a device called the "telepathic pyramid". It represents a telepathic transmitter and receiver, with a build-in telekinetic battery, which supplies it into electricity. Thus, this apparatus is simultaneously a telepathic transmitter and a free energy device. The extraordinary attribute of this device is that it was given to humanity via Daniela Giordano (i.e. a known Italian miss of beauty and film actress), by an anonymous ally of humanity from space. Unfortunately, it appears that the construction of this device on the Earth is like hindered by UFOnauts.

The full version of English treatise [7/2e] consists of one volume downloadable from this section. Here it is:


Illustrated copy of [7/2] in ADOBE.PDF format (illustrations inserted into the text) - note however, that because of the large size of this copy (around 5 MB) not every web site has enough space to accomodate it (thus if it cannot be downloaded from this web site then check other addresses provided in "MENU 3" and "MENU 4" from the left margin, and download it from there);

Text [7/2] in WORD.DOC format (but illustrations are NOT included into the text) - illustrations needs to be looked up or retrieved from this web page,
LIST of illustrations and filenames for treatise [7/2] "Pyramnid of Thoughts" (in WORD.doc XP format);

Text [7/2] in ZIP from WORD.DOC format (Word XP),
LIST of illustrations and filenames for treatise [7/2] "Pyramnid of Thoughts" (in ZIP from WORD XP).


Polish version of [7/2]:


Part #B: Text of Polish version of treatise [7/2p] in ADOBE.PDF and WORD.DOC formats:

Polskojezyczny traktat [7/2] omawia urządzenie nazywane "piramida telepatyczna". Jest ona telepatycznym urzadzeniem nadawczym i odbiorczym, z wbudowana w siebie bateria telekinetyczna jaka zasila ja w prad elektryczny. Niezwykla cecha tej piramidy jest ze zostala ona przekazana w darze Wloskiej aktorce i Miss pieknosci, Danieli Giordano, przez anonimowych sprzymierzencow ludzkosci z kosmosu. Niestety, dotychczasowe doświadczenia zdają się dokumentować że UFOnauci usilnie blokują zbudowanie tej piramidy na Ziemi.

Ilustrowana wersja traktatu [7/2], PDF (25/5/09) - ilustracje włączone w tekst; - cały traktat [7/2] w bezpiecznym formacie ADOBE.PDF (do którego NIE są w stanie doczepić się wirusy komputerowe) - niestety, z powodu jego dużekj objętości (około 5 MB) NIE dało się go zainstalować na każdej totaliztycznej witrynie (jeśli więc NIE jest on dostępny na niniejszej witrynie, wówczas sprawdź jego dostępność pod innymi adresami wylistowanymi w "MENU 3" i "MENU 4" z tej strony).

Tylko tekst traktatu [7/2], WORD.DOC (7/3/04) - jednak bez ilustracji w tekście; - cały traktat [7/2] w formacie WORD.DOC - niestety, z powodu objętości trochę ponad 1 MB nie jest on zainstalowany na każdej totaliztycznej witrynie.

Tylko tekst traktatu [7/2], ZIP (7/3/04) - jednak bez ilustracji w tekście. - cały traktat [7/2] w formacie ZIP z WORDa - niestety, NIE został on zainstalowany na kazdej witrynie totalizmu.


Illustrations:


Part C: Ilustrations for both versions of treatise [7/2] (i.e. for English and Polish), in formats *.gif or *.jpg.

[7/2] Rys. A1(a)[7/2] Rys. A1 (a): Przekroj przez magnokraft typu K3.
[7/2] Figure A1 (a): The Magnocraft type K3 cut-away view that shows the design and main features.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. A1 "a")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. A1 "a")

[7/2] Rys. A1(b)[7/2] Rys. A1 (b): Widok boczny magnokraftu typu K3.
[7/2] Figure A1 (b): A side view of the Magnocraft and UFO type K3.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. A1 "b")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. A1 "b")

[7/2] Rys. A1(c)[7/2] Rys. A1 (c): Wyglad kapsuly dwukomorowej jaka stanowi serce pednika magnokraftu i UFO.
[7/2] Figure A1 (c): The twin-chamber capsule used as the propulsion system for the Magnocraft and UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. A1 "c")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. A1 "c")

[7/2] Rys. A2/#1[7/2] Rys. A2-#1: Cygaroksztaltny latajacy kompleks UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#1: Flying complexes (cigar shaped)of UFOs and Magnocraft.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#1)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#1)

[7/2] Rys. A2/#2[7/2] Rys. A2-#2: Semi-zespolona konfiguracja UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#2: Semi-attached configuration.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#2)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#2)

[7/2] Rys. A2/#3[7/2] Rys. A2-#3: Niezespolona konfiguracja UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#3: Detached configuration.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#3)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#3)

[7/2] Rys. A2/#4[7/2] Rys. A2-#4: Platforma nosna (statek matka).
[7/2] Figure A2-#4: A carrier platform (a mother ship).
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#4)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#4)

[7/2] Rys. A2/#5[7/2] Rys. A2-#5: Latajacy system UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#5: A flying system of UFOs and Magnocraft.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#5)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#5)

[7/2] Rys. A2/#6[7/2] Rys. A2-#6: Latajacy kluster sprzegany z szeregu UFO lub magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#6: A flying cluster of several UFOs and Magnocraft.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#6)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#6)

[7/2] Rys. A3 (gora)[7/2] Rys. A3 (gora): Ksztalty ladowisk w trawie wypalanych przez pojedyncze UFO lub magnokrafty zaleznie od wysokosci zawisania.
[7/2] Figure A3 (top): Shapes of scorched marks left in grass by a single Magnocraft Magnocraft/UFO, depending on the height of hovering above the ground level.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F33)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F33)

[7/2] Rys. A3 (dol - lewo)[7/2] Rys. A3 (dol-lewo): Fotografia ladowiska UFO typu K3 zlozonego z dwoch koncentrycznych okregow.
[7/2] Figure A3 (low-left): A photo of a UFO landing composed of two concentric rings.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O1 "a")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O1 "a")

[7/2] Rys. A3 (dol - centrum)[7/2] Rys. A3 (dol-centrum): Ladowsko UFO zlozone z jednego okregu i centralnego wypalenia.
[7/2] Figure A3 (low-centre): A UFO landing composed of one ring and a central scorching.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O1 "b")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O1 "b")

[7/2] Rys. A2 (dol - prawo)[7/2] Rys. A3 (dol-prawo): Podwojny okrag formowany na obrzezu UFO.
[7/2] Figure A3 (low-right): A Double rings formed on sides of landed UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O1 "c")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O1 "c")

[7/2] Rys. A4 (gora)[7/2] Rys. A4 (gora): Wschodnia krawedz krateru Tapanui gdzie eksplodowalo UFO.
[7/2] Figure A4 (top): An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O4)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O4)

[7/2] Rys. A4 (dol)[7/2] Rys. A4 (dol): Podobienstwa pomiedzy miejscem eksplozji UFO w Tunguskiej i Tapanui.
[7/2] Figure A4 (low): Similarities between Tungusha and Tapanui UFO explosion sites.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O5)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O5)

[7/2] Rys. A5/#1[7/2] Rys. A5-#1: Tunel wytopiony w skale przez UFO lecace w kierunku wschod-zachod.
[7/2] Figure A5-#1: The tunnel Morona-Santiago in Equador also evaporated by a UFO.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O6 "a")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O6 "a")

[7/2] Rys. A5/#2[7/2] Rys. A5-#2: Jaskinia Cocklebiddy Cave w Poludniowej Australii, jaka jest jednym z tuneli odparowanych w skale przez UFO lecace w kierunku polnoc-poludnie.
[7/2] Figure A5-#2: The Cocklebiddy Cave in Australia evaporated by UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O6 "b")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O6 "b")

[7/2] Rys. A5/#3[7/2] Rys. A5-#3: Jaskinia Deer Cave z Polnocnego Borneo, jaka jest przelotowym tunelem wytopionym na wskros ogromnej gory przez cygaro dwoch UFO typu K8 lecace z poludnia na polnoc.
[7/2] Figure A5-#3: The Deer Cave in Borneo evaporated in rocks by two UFOs type K8.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O6 "d")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O6 "d")

[7/2] Rys. A5/#4[7/2] Rys. A5-#4: Ilustracja zasady wypalania podziemnych tuneli przez UFO.
[7/2] Figure A5-#4: The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F31)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F31)

[7/2] Rys. B1[7/2] Rys. B1: Odcisk ludzkiego buta liczacy okolo 550 milionow lat.
[7/2] Figure B1: The imprint of a human shoe that is already around 550 millin years old. This imprint was made when life on Earth was just planted.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. P31)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. P31)

[7/2] Rys. B2[7/2] Rys. B2: Dwa wehikuly UFO nadzorujace ukrzyzowanie Jezusa.
[7/2] Figure B2: Two UFO vehicles which supervised the crucifixion of Jesus. Note that in the lower enlargements of these vehicles, faces of aliens can be clearly distinguished. These faces show that the evil parasites who occupy our planet are actully relatives of humans.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O7)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O7)

[7/2] Rys. C1[7/2] Rys. C1: Mala biala istotka z anonimowej cywilizacji totaliztycznej jaka podarowala nam piramide telepatyczna.
[7/2] Figure C1: A small wite being from anonymous totaliztic civilisation, which handed the gift for humanity in the form of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. JF1)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. JF1)

[7/2] Rys. C2 - gora[7/2] Rys. C2 - gora: Ja (Dr Jan Pajak) trzymajacy prototyp piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure C2-TOP: Dr Jan Pajak holding in hands a prototype of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N1 "up")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N1 "gora")

[7/2] Rys. C2- dol[7/2] Rys. C2 - dol: Wyglad wnetrza prototypu piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure C2-DOWN: A photograph that illustrates the interior of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N1 "down")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N1 "dół")

[7/2] Rys. C3[7/2] Rys. C3: Rysunek budowy i podzespolow piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure C3: The design and components of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N2)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N2)

[7/2] Rys. D1[7/2] Rys. D1: Szkic polaczen elektrycznych piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure D1: A diagram which illustrates the electrical circuitry of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N3)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N3)

[7/2] Rys. D2[7/2] Rys. D2: Urzadzenie ujawniajace do wykrywania niewidzialnych UFO.
[7/2] Figure D2: A revealing device which is capable to show outlines of UFOs that are normally invisible for human eyes.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N4)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N4)

[7/2] Mrs Daniela Giordano[7/2] Wspolautorka tego traktatu - Pani Daniela Giordano
[7/2] The first coauthor: Photograph of Mrs. Daniela Giordano - coauthor of this treatise [7_2].

[7/2] Dr Jan Pajak[7/2]: Jan Pajak - drugi ze wspolautorow tego traktatu
[7/2] The second coauthor: Photograph of Dr Jan Pajak - coauthor of this treatise [7_2].
(This illustration is also used in [1/4])
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4])
Instructions:

(1) To download any volume, just click on the underlined name of this volume, and then save this publication in your own computer.
(2) After you finish visiting illustrations click BACK on the top-left of the screen in order to return to this web page.
(3) Because of the strict limit imposed by this server on sizes of uploaded files, the WORD (*.doc) version of [7/2e] needed to be split into several separate files.
(4) Note that in spite of the size restrictions, still some files are quite large. Thus when lines are busy it may take several minutes to download them.
(5) English text contained in the text files (*.doc and *.zip) is prepared to be handled with the WORD wordprocessor.
(6) Polish text contained in the compressed text files (*.zip) is prepared to be handled with the "Word Perfect version 5.1" wordprocessor (which uses Polish letters). If such files are input by the English-oriented WORD, than in place of Polish letters underscore symbols "_" will appear.
(7) In order to unzip back into the WORD format all files that are compressed into the *.ZIP format, you need to go through a standard unzipping routine. In case you are not familiar with it, I repeat this rountine for WINDOWS 2000. (a) You start from downloading a given *zip file to your computer by clicking onto it in this web page. Then (b) you need to open the program named WINDOWS EXPLORER that your probably have in your computer (click: START/ PROGRAMS/ ACCESORIES/ WINDOW EXPLORER), find with this program your *.zip file, and then right click on this *.zip file with your mouse, so that the Menu of unzipping commands unfolds. Then (c) you need to choose and left click with your mouse at any of the EXTRACT commands, e.g. the EXTRACT TO command. Then (d) You need to refresh your WINDOW EXPLORER, e.g. by temporary shifting it into other directory and then returning back, so that the file that you just unzipped become seen by it. Finally (e) you need to shift inside of the directory which bears the name of the unzipped file, and then inside of this directly double click on the unzipped *.doc file in order to see the content of this file in WORD. Note that there also various other unzipping programs, apart from the WINDOWOS EXPLORER, e.g. the program named POWER ARCHIVER which you can download from the www.powerarchiver.com. For these other programs just follow their own routines of unzipping.Have interesting reading about this interstellar gift for humanity from friendly totaliztic civilisation from stars. Note that if this device is actually build on Earth (in spite of efforts of UFOnauts to prevent its building), the extend of improvements to our lives that this device is to introduce, is so enormous that it is impossible to even imagine.


* * *
Date of starting this page: 2001.
Date of the most recent update of this web page: 25 May 2009.
(Check in "Menu 3" whether there is even a more recent update!)